تحقق اقتصاد مقاومتی ، بدون نگاه تصدی گرایانه

  تحقق اقتصاد مقاومتی بدون نگاه تصدی گرایانه

بدون تردید باید  بپذیریم غذای سالم یکی از اصلی ترین محور سلامت یک جامعه بوده و خواهد بود. فلذا رشد و بالندگی یک جامعه پویا در گرو تامین شاخص های کیفیت زندگی و تامین غذای کافی و سالم و طبیعی و تقویت الگوهای مصرف غذای درست می باشد . در الگوی سلامت پایدار یک جامعه پویا در دسترس بودن غذای سالم جهت به وجود آوردن انرژی مورد نیاز انسان و نیز ارتقا و پیشرفت از اهداف و نگرش کلان اقتصادی یک کشور می باشد. و رسیدن به یک اقتصاد پویا و سالم داشتن یک برنامه مدون و مدیریت صحیح بر اجرای آن خواهد بود  و می طلبد در یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت شروع و به سرانجام رسد و این میسر نخواهد بود مگر اینکه به دور از بازیهای سیاسی و شعار گونه ، به سرمایه اصلی یک کشور که همانا کشاورزی و تولید بوده تکیه و برنامه ریزی و حمایت شود . گویا این جمله از امام راحل باشد که " هر کشوری را که بخواهند بدبخت کنند تولیدش را می گیرند"

ادامه مطلب را می توانید در بریده روزنامه زیر ببینید......

مدیر وبسایت

عنوان پیام

عنوان پیام

ورود به سیستم